BOGA

Boops boops

Peix de cos allargat, no gaire comprimit. Es caracteritza pels seus ulls, que són molt grossos, i la seva boca molt petita. És de color gris groguenc i verdós, platejat i brillant pels costats amb unes 4-5 línies laterals daurades.

Forma bancs i el podem trobar sobre fons rocosos, sorrencs o amb algues. És omnívor i s'alimenta de crustacis i algues. 

És un peix petit d'uns 20 cm de longitud, i com a màxim pot arribar als 60 cm.

Es captura amb diferents arts: Arrossegament i encerclament.